Általános Szerződési Feltételek

Érvényesség

Ezen Általános Szerződési Feltételek érvényesek és alkalmazandóak mindazokra a szerződésekre, amelyek a B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (2200 Monor, Mátyás kir. 11.) mint Szállító és Megrendelője, Vevője (továbbiakban: Megrendelő) között jönnek létre.

Az Általános Szerződési Feltételektől kizárólag abban az esetben lehet eltérni, ha a Szállító és a Megrendelő közös írásos megegyezéssel másként állapodnak meg.

RENDÉLÉSEK:

Szerződések és rendelések elfogadása eladó kizárólagos hatáskörébe tartozik.

ÁRAK ÉS ENGEDMÉNYEK:

Az összes ár és engedmény összhangban van az eladó ár- és engedmény táblázatával, és azok bejelentés nélkül megváltoztathatók. Az áru számlázása azon az áron és engedménnyel történik, amely a rendelés elfogadásának idején érvényben volt. Az árak az eladó telephelyén való átvétellel értendők. Az ajánlat automatikusan érvényét veszti harminc (30) nappal a kiadás időpontjától számítva. Ezen időtartamon belül csak írásban érvényteleníthető. Az árak forintban értendők, kivéve, ha a felek kölcsönösen más pénznemben állapodtak meg. Fizetés módja: készpénz vagy átutalás a rendelésigazoláson feltüntetettek szerint. Amennyiben a rendelésigazoláson átutalás van feltüntetve, akkor a számla kiegyenlítése a kiállításától számított 10 naptári napon belül esedékes, kivéve, ha a felek kölcsönösen más időtartamban állapodtak meg. Késedelmes fizetés esetén - eltérő megállapodás hiányában - a késedelmi kamat mértéke a PTK. mindenkori rendelkezése szerint kerül megállapításra.

KIVITEL:

Az eladó katalógusában szereplő minden kivitel és műszaki adat értesítés nélkül megváltoztatható.

KÖTELEZETTSÉG:

A vevő elsődlegesen kötelezettséget vállal a vételár megfizetéséért és eladó nem köteles elfogadni semmiféle fizetései kikötést vagy feltételt, amely az említett kötelezettséget egy harmadik személyre hárítja át, aki nem részese az eladási szerződésnek. 

SZÁLLÍTÁS IDÖPONTJA:

Az eladó semmilyen módon nem felelős a szállításkor fellépő hibákért vagy késedelemért, melyek rajta vagy szállítóin vagy alvállalkozóin kívülálló olyan eseményeknek vagy korlátozásoknak tudhatók be, melyek megakadályozzák vagy gátolják az eladót a meghatározott időpontban történő szállításban, melyek a szállítást, az anyagok beszerzését, vagy a szállítás elmaradását, késését okozzák, beleértve a háborút, háborús korlátozásokat, továbbá a sztrájkot, elbocsátásokat, tüzet, bombázást, balesetet, árvizet, aszályt, lopást és bármilyen más eseményt, ami az eladót, a szállítóit vagy alvállalkozóit érinti. Az eladónak joga van az eladási szerződés felbontására vagy a szállítási határidő kiterjesztésére abban az esetben, ha a fenti okok miatt a szállítás késik vagy eltolódik, és vevő megváltoztatja a szállítási utasításokat, minden járulékos költséget a vevő visel, mint az eladási ár egy részét.

SZÁLLÍTÁS, CSOMAGOLÁS:

Az összes anyag gondosan van csomagolva a szállításhoz. Eladó nem felelős az elvesztésért, késedelemért vagy törésért, miután az áru a szállítmányozó cégnek, vagy az átvevőnek hiánytalanul, sérületlenül átadta. A töréssel, elvesztéssel, késedelemmel és sérüléssel kapcsolatos követeléseket a szállítmányozó céghez, vagy az átvevőhöz kell eljuttatni, de eladó a vevőnek minden lehető segítséget megad az ilyen követelések kielégítő elintézéséhez. Utasítások hiányában az áru szállítása olyan módszerrel és útvonalon történik, amelyet az eladó megbízhatónak ítél. A vevő kívánságára az esedékes szállítás időpontján túl raktáron tartott áruk számlázása a készre jelentés időpontjában történik, és a fizetés a számla időpontjától esedékes. Az ilyen áruk terhelhetők a raktározás költségeivel, amelyek az ilyen késedelemmel járnak.

SZTORNÍROZÁS, MEGRENDELÉS MÓDOSÍTÁS:

Vevő a szerződéstől, megrendeléstől bármikor elállhat, köteles azonban a B&K Kft részére meghiúsulási kötbért megfizetni. Szerződő felek megállapodnak, hogy Megrendelő az 500.000,- forintot elérő, illetve meghaladó árajánlatában, vagy a rendelés visszaigazolásban rögzített bruttó vételár 5%-át, de legalább 30.000,- Ft összegű meghiúsulási kötbért köteles megfizetni abban az esetben, amennyiben a szerződéstől, vagy megrendeléstől eláll. Szerződő felek megállapodnak; a B&K Kft fenntartja azon jogát, hogy jogosult a kártérítés általános szabályai szerint a kötbért meghaladó kárát érvényesíteni. Szerződő felek megállapodnak, hogy jelen eladási kikötések és feltételek 10. pontjában foglalt eladott termékek visszavásárlása esetén is köteles Megrendelő a fentiek szerinti meghiúsulási kötbért fizetni; szerződő felek kifejezetten megállapodnak, hogy a meghiúsulási kötbér összege nem csökkenthető a visszavásárlási árral. Műszaki, szállítási vagy egyéb feltételek nem változtathatók meg anélkül, hogy eladó írásban ne járulna hozzá és csak olyan megjegyzéssel, hogy az eladót az ilyen visszavonásból, vagy változásból eredő veszteségekért kártalanítani kell.

GARANCIA:

Eladó számlája keltétől számítva tizenkét (12) havi garanciát vállal arra, hogy termékei mentesek anyag- vagy megmunkálási hibáktól és megfelelnek a katalógusban feltüntetett műszaki paramétereknek. Eladó nem felelős a termékek olyan károsodásáért, amely nem megfelelő felszerelésből, nem a katalógusban megadott műszaki feltételek szerinti üzemeltetésből adódik. Ha a készülék működése nem kielégítő, vevőnek írásban kell értesítenie az eladót és a készüléket saját költségére javítás céljából elküldheti az eladónak. Eladó a kézhez vett terméket megvizsgálja és, ha a kifogást megalapozottnak találja, az ilyen készüléket kicseréli vagy jó, működőképes állapotba hozza és felszámítja a szállítási költségeket az eladótói a vevőhöz. A hibáknak javítással vagy cserével történő kiküszöbölése a vevővel szemben fennálló kötelezettség teljesítését jelenti az eladó részéről. Az eladó nem vállal felelősséget olyan javításért, még meghibásodott készülék esetében sem, amelyet a vevő vagy harmadik fél végzett, kivéve, ha az eladó arra írásban feljogosítást adott. Illetéktelen javítás vagy beállítás esetén a jótállás megszűnik és felmenti eladót minden további felelősség alól. Ennek a jótállás- nak a keretében eladó kötelezettsége a javításra és/vagy a cserére vonatkozik, és semmi egyebet nem állít, nem garantál, és nem szavatol a készülék gyártásával, gyártatásával és eladásával kapcsolatban sem kifejezetten, sem burkolt formában. Eladó nem vonható felelősségre a következményes károkért, amelyek a garanciális javítás és/vagy szállítási időszak alatt keletkeznek, sem munkabérre, sem profit elvesztésére, sem a cserével járó javítási vagy egyéb költségre vonatkozóan. Abban az esetben, ha eladó bármilyen neki felróható okból nem szállít, a felek megegyeznek, hogy a vevő által követelhető legnagyobb kártérítés összege az áru szerződéses ára.

GARANCIA IDÖN TÚLI JAVÍTÁS:

Vevőnek írásban kell értesítenie az eladót a szervizigényről, megadva az észlelt hibára vonatkozó minden lehetséges információt és az összes részletet. Az értesítés vétele után vevő saját költségére visszaküldheti a készüléket az eladónak. Eladó az ilyen készüléket a lehető legolcsóbban megjavítja, és a javítási és visszaszállítási költségekkel megterhelve utánvéttel vevőnek visszaküldi vagy egyéb módon visszajuttat ja.

ELADOTT TERMÉKEK VISSZAVÁSÁRLÁSA:

Eladó nem zárja ki eladott termékeinek visszavásárlási lehetőségét bizományosi konstrukcióban. Csak olyan termékek visszavétele lehetséges, amelyeket eladó egy évnél nem régebben értékesített és vevő a vételárat hiánytalanul megfizette; a termékek csomagolása sértetlen, azok eredeti, használatlan állapotban vannak, s melyek eladó rendes, katalógusban szereplő sorozatából származnak. A visszavételi (visszaszámlázási) ár minden esetben megállapodás tárgyát képezi, nem lehet magasabb az értékesítéskor (eladáskor) számlázottnál. A vevő számlájának - a megállapodott egységáron történő - benyújtására a visszaadott termék(ek) értékesítését az eladó erről szóló értesítését követően kerülhet sor. Egy évnél régebbi, vagy speciális kivitelű termék(ek) visszavétele csak előzetes megállapodás alapján és csak azon az értéken történhet, amennyit az, az eladó számára ér. FELÁR: Abban az esetben, ha az eladónak a készülék eladási feltételeként a termékhez gyártói művi bizonylatot (Declaration Form) vagy egyéb külön megrendelhető bizonylatot kell kiállítania, a vevőnek az említett termék árán felül meg kell fizetnie az ezekkel kapcsolatos összes költséget és felárat.

TULAJDONJOG FENNTARTÁSA:

A felek megállapodnak abban, hogy az e számlában részletezett termékek tulajdonjogát eladó a számla kiegyenlítéséig fenntartja. Vevő erről a tényről, amennyiben a számla tárgyát képező termékeket harmadik személynek beépíti, megrendelőjét értesíteni köteles, azzal, hogy ha a számla bármely okból kiegyenlítésre nem kerülne, úgy eladót megilleti az áru (termék), le- és kibontásának és/vagy visszaszállításának jogát.

ALKALMAZANDÓ JOG:

Jelen szerződésre a PTK. előírásai és a vonatkozó bírósági állásfoglalások érvényesek.

JOGORVOSLAT:

Minden vitás kérdés, amely ezekből a feltételekből ered, vagy azokkal kapcsolatos - a békés rendezés sikertelensége esetén - a Monor Városi bíróság kizárólagos hatáskörébe tartozik, kivéve, ha a szerződő partnerek közös megegyezéssel más Bíróság illetékességét kérik.

 

 
Utoljára módosítva / Last modified: 2020.11.30
 
 
 
Kereskedelem: H-2200 Monor Mátyás kir. út 13. | Telefon: 29-413-553 |
Fax: 29-413-535 | e-mail:bandk@bandk.hu | GPS: Lat 47°20'51" Long 19°26'39"
Gyártás: H-2200 Monor Jókai út 9-11. | Telefon: 29-613-540 | Fax: 29-613-558 |
e-mail:gyartas@bandk.hu | GPS: Lat 47°21'00" Long 19°26'05"
honlapkészítés: