Vážený návštevník!

Na tejto stránke by sme Vám chceli predstaviť niektoré z našich produktov, ktoré sme na základe individuálnych požiadaviek vyvinuli, vyrobili a uviedli do predaja. Dúfame, že na základe stručných informácií o našich produktoch navštívite naše stránky v anglickom jazyku, kde môžete získať podrobnejšie a dôkladnejšie informácie. Ak Vás zaujíma viac podrobností, kontaktujte nás! Radi sme Vám k dispozícii, a radi by sme Vás čím skôr privítali v kruhu našich Partnerov.

Zákazková výroba z nehrdzavejúcich surovín a zákazková výroba strojov podľa Vašich požiadaviek

Od nehrdzavejúcich nemocničných kontajnerových vozíkov cez umývačiek extrémnej veľkosti a radových umývadiel po telefónne búdky s kartáčovaným povrchom alebo kontajnery vhodné na prepravu radioaktívneho odpadu vyrobíme pre svojich partnerov takmer čokoľvek, čo by len mohli potrebovať v oblasti potravinárskeho priemyslu, stavebníctva, zdravotníctva, hygieny vo verejných zariadeniach a pod. Výrobná hala s rozlohou 1400 m2 a skladové priestory s rozlohou 1100 m2 nám umožňujú výrobné procesy z tých správnych nehrdzavejúcich surovín. Výrobnú činnosť a procesy ovplyvňujúce jej kvalitu regulujeme v rámci systému riadenia kvality a vykonávame v súlade s normou ISO 9001.

Ak k nám prichádzate s hotovými plánmi, výrobok, ktorý najviac vyhovuje Vašim požiadavkám Vám vyrobíme za krátky čas. Dokonca ak nemáte plány zariadenia, ktoré by ste potrebovali dať vyrobiť, ale predstavy už máte, naši konštruktéri – svojou viacročnou skúsenosťou a vybavení 3D modelovacím programom (Pro/ENGINEER) – Vám vyhotovia plány prvkov, ktoré sa majú vyrobiť, a po konzultácii s Vami sa môže ich výroba ihneď začať!

Záleží nám na tom, aby pri výrobe svojich výrobkov sme s prihliadnutím na požiadavky našich klientov vyrobili – s maximálnou precíznosťou a dodržiavaním dohodnutých termínov – kvalitné zariadenia, ktoré pri dennodennom používaní spĺňajú svoj účel bezproblémovo.

Zákazková výroba z nehrdzavejúcich surovín a zákazková výroba strojov podľa Vašich požiadaviek

WC s automatickým ovládaním charakteru mestského mobiliáru - verejné pouličné WC

Verejné pouličné WC charakteru mestského mobiliáru navrhnuté z hľadiska dizajnu v spolupráci s Univerzitou umenia Moholy-Nagy, ktoré funguje ako samostatná budova dopravená na miesto, a ktoré môžu používať aj telesne postihnuté osoby. Tieto toalety sa môžu nainštalovať - a okamžite sprevádzkovať - po vyhotovení základov a pripojení komunálnych služieb na základe dokumentácie vyhotovenej našou spoločnosťou. Ak z hľadiska dizajnu majú naši partneri odlišné predstavy, môžu si technologické jednotky zakúpiť aj po moduloch, a v prípade, ak je dostupná požadovaná výrobná kapacita, môžeme poskytnúť podporu aj vo výrobe WC charakteru mestského mobiliáru, ktoré majú totožnú funkciu ako WC vyrábané našou spoločnosťou, ale majú individuálny dizajn. Popri verejných pouličných WC charakteru mestského mobiliáru, ktoré môže súčasne používať len jedna osoba, našou technológiou podporujeme aj realizáciu stavaných WC na rôznej technologickej úrovni pre jednu alebo viac osôb, vybavených aj ochranou proti vandalizmu. Napr. WC na parkoviskách pri diaľniciach, v parkoch, na miestach podujatí, vo väzniciach a pod.

WC s automatickým ovládaním charakteru mestského mobiliáru - verejné pouličné WC

Vybavenie verejných viacpriestorových WC s ochranou proti vandalizmu a so servisným priestorom bez dozoru

Oproti WC pre jednu osobu charakteru mestského mobiliáru umiestnených vo verejných priestranstvách a otvárajúcich sa na mince prípadne bezkontaktné karty, verejné WC postavené na parkoviskách pri diaľniciach a prevádzkované prevádzkovateľom diaľnice sú z dôvodu úhrady poplatku za používanie diaľnice väčšinou zadarmo, a sú stále otvorené verejnosti. Ak sa prevádzkovateľ rozhodne za platené riešenie, z našej ponuky si môže vybrať spomedzi turniketov a vstupných jednotiek ovládajúcich otváranie dvier vybavených ochranou proti vandalizmu, s ktorými sa dá platený vstup bezpečne zrealizovať.

Pri plánovaní podobných WC budov, prevádzkovaných za podobných okolností, je účelové zvoliť si riešenie so servisným priestorom, kde napr. medzi stranou pre ženy a stranou pre mužov sa nachádza servisný priestor pre upevnenie príslušenstva a umiestnenie strojných zariadení. Takéto riešenie na jednej strane zabezpečuje ochranu proti vandalizmu, keďže príslušenstvo je na strane servisného priestoru upevnené, a na druhej strane umožňuje jednoduchšie plnenie míňajúcich sa potrieb a ich skladovanie, ako aj rýchle vybavenie prípadných servisných úloh spôsobom, že medzičasom sa budova WC môže naďalej nerušene prevádzkovať.

Vybavenie verejných viacpriestorových WC s ochranou proti vandalizmu a so servisným priestorom bez dozoru

Mrazuvzdorné nástenné umývadlá - mrazuvzdorný zdroj vody na parkoviskách, ihriskách a vo verejných priestranstvách

Naša spoločnosť ako výrobca a dodávateľ hygienických a ovládacích zariadení WC na parkoviskách pri diaľniciach v Maďarsku od spočiatku vyrába a dodáva k týmto WC aj mrazuvzdorné elektronické batérie s tlačidlom, prevádzkované s ABS.

Vyvinuli sme nové, mrazuvzdorné nástenné umývadlo ako samostatné zariadenie s ochranou proti vandalizmu, ktoré obsahuje batériu riadenú tlačidlom ovládaným ABS integrovanú do nehrdzavejúceho bazéna, ako aj upevnenú mriežku držiacu nádobu/vedro, pod ktorou treba bazén naplniť 10-15 mm vrstvou štrku.

Mrazuvzdorné nástenné umývadlá - mrazuvzdorný zdroj vody na parkoviskách, ihriskách a vo verejných priestranstvách

Trvácne vybavenie pre štadióny a športové zariadenia s ochranou proti vandalizmu

Pri budovaní športových zariadení - medzi nimi športových hál, štadiónov a pod., ktoré ako miesta športových podujatí priťahujú masy ľudí - musí byť dôležitým aspektom, aby boli vybavené zariadeniami, ktoré odolávajú intenzívnemu používaniu (ale hoci aj vandalizmu). Naša ponuka zahrňuje produkty vyrobené z veľkej časti z nehrdzavejúceho materiálu, ktoré sú určené na bežné používanie a odolávajú aj prípadnému vandalizmu.

Naše produkty predstavujeme v tematicky zoradenom systéme ponuky, pomáhajúc svojim partnerom, ktorí hľadajú produkty do štadiónov, športových hál, budov športových ihrísk, do umyvární, záchodov, spŕch, šatní telocviční či plavární, do chodieb, garáží, krytých či otvorených parkovísk či strojných jednotiek budov a do WC určených pre telesne postihnutých.

Trvácne vybavenie pre štadióny a športové zariadenia s ochranou proti vandalizmu

Zariadenia do sanitárnych blokov väzníc, utečeneckých táborov a športových zariadení, úsporné na vodu a chránené proti vandalizmu

V prípade budovania či renovácie sanitárnych blokov väzníc, zadržiavacích centier či iných väzenských zariadení treba mať na mysli inštaláciu úplne iných zariadení na dodávku vody, ako sú tradičné sprchy či umyvárne. Dôležitým hľadiskom je bezpečné, funkčné prevádzkovanie chránené proti vandalizmu. Keďže "hostia" týchto zariadení sa veľmi nestarajú o šetrné zaobchádzanie s vodou, prvoradým hľadiskom je, aby prevádzkovateľ mohol mať spotrebu vody v celách či umyvárňach pod kontrolou, a to všetko spôsobom, aby základné práva neboli porušované.

Naše zariadenia: batérie pre umyvárne a sprchy s časovaným tlačidlom, batérie pre umyvárne a sprchy ovládané ABS s elektronicky časovaným tlačidlom, pisoáre a splachovače WC s tlačidlom, infračervené pisoáre a splachovače WC, nehrdzavejúce umývadlá, umývadlové dosky, nehrdzavejúce kombinované jednotky umývadla a WC, systém stráženia vody v cele pre úsporné zaobchádzanie s vodou.

Zariadenia do sanitárnych blokov väzníc, utečeneckých táborov a športových zariadení, úsporné na vodu a chránené proti vandalizmu

Produkty pre zdravotnícke zariadenia - nemocnice, polikliniky, ambulancie

Medzi inými vyrába a dodáva naša spoločnosť produkty aj pre zdravotnícke zariadenia, nemocnice, polikliniky a ambulancie. Vyrábame širokú škálu umývadiel pre chirurgické a predoperačné umývanie rúk v rôznych vyhotoveniach a s rôznym vybavením. Popri chirurgických umývadlách dodávame predoperačné umývadlá s infračervenou batériou prispôsobujúcou k technológii chirurgického umývania rúk a s infračerveným dávkovačom dezinfekčného prostriedku ovládaným peristatickou pumpou, ktoré sa vyrábajú a programujú špeciálne na tento účel.

Produkty pre zdravotnícke zariadenia - nemocnice, polikliniky, ambulancie

Nástenné a samostatne stojace pitné fontánky napojiteľné na vodovod

Z hľadiska prevádzkovania môžu byť nehrdzavejúce pitné fontánky napojiteľné na vodovod, vyrábané spoločnosťou B&K Kft. hydraulicky časované alebo inštalované s batériou s tlačidlom bez časovania, ako aj prevádzkované batériou s elektronicky časovaným tlačidlom, ktoré zabezpečuje aj funkciu ABS. Z hľadiska konštrukcie a vyhotovenia môžu byť pitné fontánky: samostatne stojace alebo namontované na stenu, vyrábané so sifónovým obkladom alebo bez neho, samostatne stojace pitné fontánky pre viacero osôb, alebo vybavené s pitnou fontánkou pre psov. Pitné fontánky pre deti predškolského veku s ľahko stlačiteľným tlačidlom nezávisle od tlaku vodu.

Nástenné a samostatne stojace pitné fontánky napojiteľné na vodovod

Osobný hygienický vstup v potravinárskom priemysle, rastlinnej výrobe, chove zvierat a farmaceutickom priemysle

Pod osobnou hygienou rozumieme všetky osobné a vecné podmienky a činnosti, pomocou ktorých sa môže predísť tomu, aby sa patogény či znečisťujúce látky z rúk, obuvi či oblečenia pracovníkov vstupujúcich na pracovisko dostali do chráneného priestoru.

Pre vyhovenie požiadavkám osobnej hygieny vyrába a dodáva spoločnosť B&K Kft. hygienické slučky, ktoré zabezpečujú kontrolovaný vstup do hygienicky chránených priestorov. Z hľadiska komplexnosti z nich vyčnieva čistič a dezinfikátor obuvi a podrážky, čistiaca a dezinfekčná jednotka zvrškov, ktorá sa k nim môže pridať, ako aj vstupné turnikety na monitorovanie povolenia na vstup a samotného vstupu, spojené s dezinfikátorom rúk. Podmienkou vstupu je dezinfekcia oboch rúk, a v prípade potreby sa môže k vstupnej jednotke pripojiť aj bezpečnostná jednotka povolenia na vstup fungujúca s identifikáciou pomocou RFID alebo proximity karty. Používanie RFID karty umožňuje vstup do pracovných priestorov iba s personalizovanou kartou a po dezinfekcii rúk.

V potravinárskom priemysle, chove zvierat, rastlinnej výrobe a farmaceutickom priemysle existujú miesta a technológie so systémom čiernych a bielych šatní, kde vstup medzi nimi je možný jedine cez systém povinnej sprchy. Spoločnosť B&K Kft. vyrába a dodáva systém povinnej sprchy. Ponuka zahrňuje kompaktnú jednotku povinnej sprchy s predmiešanou vodou alebo s termomiešačom. V závislosti od miesta a objednávky v prípade potreby môžeme k systéme povinnej sprchy dodať systém vodotesných kabín s dverami na povolený výstup; dvere sa otvárajú magnetickým zámkom, a výstup po vstupe je možný iba po sprchovaní. Smerom von si osoba môže vybrať, či sa osprchuje alebo prejde bez sprchy.

Osobný hygienický vstup v potravinárskom priemysle, rastlinnej výrobe, chove zvierat a farmaceutickom priemysle


 
Utoljára módosítva / Last modified: 2020.11.24
 
 
 
Sales: H-2200 Monor Mátyás kir. street 13. | Phone: 29-413-553 |
Fax: 29-413-535 | e-mail:bandk@bandk.hu | GPS: Lat 47°20'51" Long 19°26'39"
Production: H-2200 Monor Jókai street 9-11. | Phone: 29-613-540 | Fax: 29-613-558 |
e-mail:gyartas@bandk.hu | GPS: Lat 47°21'00" Long 19°26'05"
webdesign: